Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Sprint 2

ÚvodSprint 2
Zobrazené produkty 28 - 36 z celkových 70
Zobraziť stranu: « 1 2 3 4 5 6 ... 8 »
Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Prehlbovanie vzájomnej závislosti medzi jednotlivými trhmi, štátmi a regiónmi ako prejav zmedzinárodňovania hospodárskeho života je jednou z najdôležitejších zákonitostí rozvoja celého svetového hospodárstva. Efektívnosť zapájania krajín a firiem do medzinárodnej deľby práce (špecializácie a kooperácie výroby, služieb) si vyžaduje stále intenzívnejšie obchodné, kapitálové, menovo-finančné väzby posilňované dopravnou a telekomunikačnou logistikou. Internacionalizujú sa, t.j. „zmedzinárodňujú“ národné ekonomiky, firmy (prostredia ich pôsobenia, aktivity, vlastníctvo), banky i kapitál a všetky tieto ekonomické prvky pomáhajú rozširovať a liberalizovať operačný priestor pre medzinárodné podnikanie.

Internacionalizačné procesy sú stále viac prejavom cieľavedomej makroekonomickej stratégie krajín a TNK determinovanej rozdielmi vznikajúcimi medzi regionálnou alokáciou ťažby surovín a palív, produkcie priemyselných zariadení, technológií a potravín a centrami ich hlavnej spotreby. Vyústením celého posunu sa stalo prehlbovanie závislosti medzi jednotlivými súčasťami svetového hospodárstva a, z čoho plynulo na strane jednej špecializácia produkcie a znej plynúci rast objemu produkcie prinášajúci úsporu jednotkových nákladov a na strane druhej „opúšťanie“ tých druhov výroby, ktorých konkurencieschopnosť nebola dostatočná alebo jej podpora neperspektívna. Prehlbovanie medzinárodnej interdependencie nie je uzavretým procesom nakoľko jej konečný cieľ sa dosiahne až vytvorením globálneho liberalizovaného svetového trhu (P. Baláž, 2010).

15,70 €
Mikroekonómia (Veselková, A. a kol.)

Mikroekonómia (Veselková, A. a kol.)

Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej sa o klasické mikroekonomické témy a problémy, ako aj o možnosti ich riešenia.

Kniha ponúka výklad súčasnej mikroekonomickej teórie v štruktúre, ktorá zodpovedá väčšine štandardných zahraničných učebníc z tejto oblasti. Autori sa zamerali na dôležité otázky mikroekonómie, ktoré sústredili do piatich častí tak, aby čitateľ získal dostatok teoretických poznatkov o racionálnom rozhodovaní trhových subjektov v modernej trhovej ekonomike.

19,31 €
Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (H. Barancová)

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (H. Barancová)

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života.

Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách, ale aj Charta základných práv EÚ. K zásahom do práva na súkromný život môže dochádzať aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Formy takýchto zásahov sú v ostatnom čase v podnikateľskej praxi zamestnávateľských subjektov rôzne. Ide predovšetkým o sledovanie zamestnancov pomocou videokamier, sledovanie e-mailo-vej pošty, odpočúvanie telefonických hovorov a iné formy. Na druhej strane v neľahkej situácii je aj zamestnávateľ a jeho ústavné právo na vlastníctvo. Niektoré z nekalých praktík zamestnancov ho môžu vážne poškodiť, preto sa často bráni, kontroluje len správne využitie svojho vlastníctva výrobných a pracovných prostriedkov, ako aj korektnosť vykonávanej práce zamestnancov.

Uvedenou kolíziou základného ľudského práva na súkromný život a práva na ochranu vlastníctva zamestnávateľa sa v ostatných rokoch v relatívne širokej miere zaoberal Európsky súd pre ľudské práva, ale aj Súdny dvor EÚ. Judikatúra týchto európskych súdov je veľmi významná nielen na správne smerovanie legislatívy v SR, ale aj na usmernenie aplikačnej praxe, ktorá je v ostatnom čase často konfrontovaná najmä so zneužitím dôležitých informácií zamestnávateľa v prospech iných konkurenčných subjektov.

11,30 €
Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov ((H. Barancová ed.)

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov ((H. Barancová ed.)

Predkladaný zborník konferencie s titulom Možnosti a hranice liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov je určený do pozornosti podnikateľom, advokátom, legislatívnym zamestnancom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo, medzinárodné a európske pracovné právo.

Spájať hospodársky rozvoj s otázkami etiky a morálky mnohým prichodí ako nevhodná symbióza ekonomických a morálnych kritérií. Na druhej strane sa v širšej odbornej komunite uznáva, že jednou z príčin svetovej hospodárskej a finančnej krízy bolo zlyhanie morálnych imperatívov v hospodárskom rozvoji, predovšetkým v bankovom sektore.

Existujúca spoločenská prax na Slovensku akoby nasvedčovalo tomu, že aj spájanie práva s morálkou je nemožné, resp. neuskutočniteľné. Pritom už v starom Ríme považovali právo za umenie dobra a spravodlivosti. Môžeme aj v súvislosti s potrebou pružnosti pracovnoprávnych vzťahov uvažovať o tom, ako ďaleko sme dospeli v 21. storočí od čias starého Ríma. Mali by sme si položiť otázku, či aj pracovné právo vo svojej doterajšej podobe zodpovedá elementárnej slušnosti a morálke.

9,70 €
Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb (H. Barancová a kol.)

Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb (H. Barancová a kol.)

Ašpiráciou autorského kolektívu bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov nadnárodnej migrácie zamestnancov a nadnárodného pohybu služieb z pohľadu pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti podnikateľom, advokátom, legislatívnym zamestnancom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo, medzinárodné a európske pracovné právo.

V podnikateľskej praxi najmä nových členských štátov EÚ stále akoby dominovala predstava, že pracovné právo je relatívne veľkou prekážkou k dosiahnutiu hospodárskych cieľov EÚ, resp. že pracovné právo veľmi málo súvisí s napĺňaním hospodárskych cieľov EÚ.

Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb vytvára veľmi náročné právne prostredie pre zamestnávateľov – podnikateľov, expandujúcich na zahraničné trhy, čo obdobne platí aj pre zahraničných podnikateľov pri rozširovaní ich podnikateľských aktivít na územie Slovenskej republiky. V tomto náročnom procese spojenom s medzinárodným podnikaním a s medzinárodným obchodom sa často zabúda na osud a akceptovateľnú kvalitu života zamestnancov, ktorí sa podstatným spôsobom podieľajú na týchto nadnárodných ekonomických procesoch a v rukách ktorých je najčastejšie aj úspešnosť nadnárodného pohybu kapitálu. Nadnárodný pohyb zamestnancov je jedna zo štyroch základných slobôd, na ktorých je založená samotná Európska únia. Nadnárodný pohyb zamestnancov je predmetom stálej pozornosti práva Európskej únie ako aj právnych úprav jednotlivých členských štátov EÚ. Upravuje predovšetkým dodržiavanie minimálneho sociálnoprávneho štandardu zamestnancov pri výkone závislej práce vrátane procesnoprávnych garancií pri určovaní príslušnosti súdov v prípade uplatňovania práv zamestnancov súdnou cestou.

10,10 €
Náuka o obchodnom podnikaní (H. Strážovská a kol.)

Náuka o obchodnom podnikaní (H. Strážovská a kol.)

V predmetnej publikácií autori zdôrazňujú prvky ekonomického procesu tak, aby si študenti osvojili dôvody, súvislosti a dôsledky všetkých zmien v ekonomickej oblasti. Obsah publikácie zároveň poskytuje východiskovú teóriu a metodiku tých ekonomických kategórií, ktoré sú príslušné pre obchod v najširšom slova zmysle a nesú osobitosti tohto odvetvia.

Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov (Sabo, M. a kol.)

Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov (Sabo, M. a kol.)

Predkladaná učebnica Obchodné a hospodárske právo bola spracovaná pre potreby poslucháčov denného štúdia, štúdia popri zamestnaní i bakalárskeho štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho cieľom je poskytnúť budúcim hospodárskym pracovníkom znalosti z obchodného a hospodárskeho práva a súvisiacich právnych predpisov, nevyhnutné pre ich prácu v hospodárskej praxi.

7,- €
Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia (H. Strážovská a kol.)

Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia (H. Strážovská a kol.)

V predmetnej publikácií zdôrazňujeme (v duchu uvedeného) prvky ekonomického procesu tak, aby si študenti osvojili dôvody, súvislosti a dôsledky všetkých zmien v ekonomickej oblasti. Obsah predmetnej publikácie zároveň poskytuje východiskovú teóriu a metodiku tých ekonomických kategórií, ktoré sú príslušné pre obchod v najširšom slova zmysle a nesú osobitosti tohto odvetvia. Na druhej strane jednotlivé ekonomické kategórie priamo pôsobia v podnikateľskom procese, ktorý má tiež svoje zvláštnosti. Máme na mysli predovšetkým nevyhnutnosť tvorby biznis plánu, jeho špecifiká a aplikácie v oblasti malého a stredného podnikania, ktoré je charakteristické pre obchod.

V čase vývoja malých a stredných podnikov na Slovensku, ktorými sa v príslušnej publikácií zaoberáme, je významná podpora a pomoc podnikateľskej činnosti a všetky súvisiace otázky a osobitosti existencie malých a stredných podnikov.

Cteným čitateľom dávame tiež do pozornosti metodiku hodnotenia ekonomických procesov, ktorých využitie podčiarkuje proces poznávania vzťahov a súvislostí.

14,30 €
Ochrana tehotných žien a matiek (Ľ. Dilongová)

Ochrana tehotných žien a matiek (Ľ. Dilongová)

Cieľom autorky JUDr. Ľubice Dilongovej je v predkladanej publikácie oboznámenie širokej odbornej verejnosti s judikatúrou Súdneho dvora EÚ v tejto špecifickej oblasti. Úroveň právnej ochrany žien a matiek zakotvenej v pracovnoprávnej legislatíve na Slovensku v súčasnosti dosahuje európske štandardy. Podľa názoru niektorých odborníkov v určitých detailoch naša právna úprava postavenie matiek upravuje priaznivejšie. Dôvodom ochrannej právnej úpravy je medzi inými aj skutočnosť, že slovenské matky – zamestnankyne sú patrične hrdé na svoje materstvo a rodinu. Každý spravodlivý zákonodarca osobitne chráni hodnoty celospoločenského významu ako je rodina, materstvo, rodičovstvo, pretože s nimi úzko súvisí ako súčasnosť tak aj budúcnosť štátu.

2,68 €
Na stranu: produktov.
Zobraziť stranu: « 1 2 3 4 5 6 ... 8 »
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2024 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov