Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Juristika

ÚvodJuristika
Zobrazené produkty 10 - 18 z celkových 18
Zobraziť stranu: « 1 2
Pracovné právo (H. Barancová, R. Schronk)

Pracovné právo (H. Barancová, R. Schronk)

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo.

Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu – aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.

22,50 €
Pracovné právo Európskej únie (H. Barancová)

Pracovné právo Európskej únie (H. Barancová)

Predkladaná kniha predstavuje Pracovné právo v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky na oblasť pracovného práva, bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ a z časti aj práva Rady Európy, aby tak širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.

Už od roku 2004 je právo Európskej únie aj našim právom, ktoré Slovenská republika spoluvytvára s ďalšími štátmi Európskej únie. Aj keď od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie uplynulo už viac rokov, nie málo tých, ktorí si myslia, že právo Európskej únie sa ich nedotýka. Až pri vzniku súdnych sporov sa najčastejšie ukáže, že sudca rozhodujúci v spore musí dodržať eurokomforný postup a nesmie rozhodnúť v rozpore s právom Európskej únie.

25,10 €
Pracovný čas (H. Barancová)

Pracovný čas (H. Barancová)

Podľa autorky – prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc., pracovný čas môže do budúcnosti významne pozitívne alebo negatívne ovplyvniť kvalitu života zamestnancov, bezpečnosť a ochranu života zamestnancov, ústavnoprávnu osobitnú ochranu detí a rodiny. Preto má pracovný čas pre zamestnanca zásadný význam. Od dĺžky pracovného času závisí celková kvalita života zamestnanca. Základným účelom pracovnoprávnej úpravy dĺžky pracovného času je ochrana zdravia zamestnanca a rozvoj jeho osobnosti. Nie je preto náhodné, že úprava pracovného času stála už pri zrode pracovného práva a patrí doteraz k najdôležitejším konštantám vývoja pracovného práva v celoeurópskom meradle.

Reštrukturalizácia podnikov (V. Križan ed.)

Reštrukturalizácia podnikov (V. Križan ed.)

Publikácia ponúka súhrn judikatúry vo všetkých oblastiach týkajúcich sa reštrukturalizácie podniku v rozmedzí rokov 2004–2012. Prehľadne rozdeľuje jednotlivé rozsudky podľa oblastí ako im venovala pozornosť normotvorba Európskej únie. Rozsudky sú v jednotlivých okruhoch usporiadané systematicky a to vzostupne podľa ich čísel.

Prehľadnosť obsahu a spôsob spracovania publikácie výrazne uľahčuje orientáciu v oblasti reštrukturalizácie podniku a je vynikajúcou pomôckou a cenným zdrojom informácií nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť.

SLOBODA VIERY A NÁBOŽENSTVA (Helena Barancová)

SLOBODA VIERY A NÁBOŽENSTVA (Helena Barancová)

Širokej čitateľskej verejnosti predkladané dielo je podľa autorky skromným príspevkom do problematiky problémov postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch Slovenskej republiky.

15,- €
TipSlovenské pracovné právo (Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M.)

Slovenské pracovné právo (Barancová, H., Olšovská, A., Hamuľák, J., Dolobáč, M.)

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby pracovného práva na právnických fakultách. Študentom právnických fakúlt by mala podstatne uľahčiť a zlepšiť ich odbornú pripravenosť na cvičenia a skúšky.

31,90 €
TipTeoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)

Predkladané dielo predstavuje pracovné právo Európskej únie z pohľadu de lege lata, ako aj z pohľadu existujúcej právnej teórie a súdnej praxe Súdneho dvora EÚ. Ašpiráciou autorky bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ tak, aby širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.

28,60 €
ZAMESTNANEC – ZAMESTNÁVATEĽ A KONATELIA s.r.o. (H. Barancová)

ZAMESTNANEC – ZAMESTNÁVATEĽ A KONATELIA s.r.o. (H. Barancová)

Rozšírenie nových pracovných modelov pod vplyvom digitalizácie výrobných procesov stavajú pred pracovné právo otázky zásadného charakteru, smerujúce aj k prehodnoteniu doterajšieho legálneho vymedzenia pojmu zamestnanec či legálneho vymedzenia pojmu závislá práca.

11,- €
Zamestnávanie cudzincov (H. Barancová a kol.)

Zamestnávanie cudzincov (H. Barancová a kol.)

Zamestnávanie cudzincov je predmetom odbornej pozornosti kolektívu autorov pod vedením prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. z komplexnejšieho nadodvetvového hľadiska, pričom ťažisko výskumu zamestnávania cudzincov spočíva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Monografia je tematicky zameraná nielen na zamestnávanie cudzincov – občanov Európskej únie v rámci voľného pohybu zamestnancov, ale komplexnejšie sú skúmané aspekty zamestnávania cudzincov z nečlenských krajín EÚ a tiež zamestnávanie cudzincov v rámci voľného poskytovania služieb pri dočasnom vyslaní zamestnancov z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru na územie Slovenskej republiky.

Na stranu: produktov.
Zobraziť stranu: « 1 2
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2024 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov