Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Juristika

ÚvodJuristika
Zobrazené produkty 1 - 9 z celkových 18
Zobraziť stranu: 1 2 »
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch (I. Hodálová ed.)

Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch (I. Hodálová ed.)

Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný tlak zo strany zamestnávateľov smeruje k liberalizácii pracovnoprávnych vzťahov.

Globalizácia svetovej ekonomiky vo svojich sociálnoprávnych dôsledkoch v celoeurópskom či celosvetovom meradle spôsobuje nielen znižovanie počtu zamestnancov, ale aj stále zhoršovanie ich právneho postavenia. Aby sa zamestnávateľ udržal v európskej a svetovej konkurencii, permanentne zefektívňuje pracovný proces, riadiace procesy a vytvára tlak na legislatívu smerom k flexibilite pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z dôsledkov týchto procesov je aj diskusia o rozšírení ochrannej funkcie pracovného práva tak, aby zahŕňala nielen zamestnanca, ale i zamestnávateľa. Dôvodom je jednak silnejúca konkurencia, ale i vysoké požiadavky zo strany štátu (vysoké odvody, rigidnosť právnej úpravy pracovného pomeru), ktoré môžu zamestnávateľa často existenčne ohroziť. Následkom toho je ohrozený aj zamestnanec, ktorý stráca pracovné miesto a stáva sa závislý od sociálneho systému. Dôsledky celého procesu tak znáša štát.

8,30 €
Hmotné zabezpečenie v starobe (M. Lacko)

Hmotné zabezpečenie v starobe (M. Lacko)

Táto publikácia má ambíciu poskytnúť komplexný súbor informácií a poznatkov o činiteľoch ovplyvňujúcich organizačno-výkonovú výstavbu dôchodkového systému, o vnútorných procesoch prebiehajúcich v dôchodkovom systéme a pojme primeranosti hmotného zabezpečenia v starobe a jeho kvantitatívnom rozmere.

V posledných rokoch vyvolal spoločenský, politický a ekonomický vývoj vo svete potrebu reforiem dôchodkových systémov. V štátoch západnej Európy sú prebiehajúce reformy vyvolané predovšetkým demografickým vývojom prejavujúcim sa v celkovom starnutí populácie ekonomicky vyspelých štátov. V štátoch strednej a východnej Európy sú reformy vyvolané predovšetkým politickými a ekonomickými zmenami, a preto majú odlišný charakter ako v pôvodných štátoch EÚ.

Základným motívom, ktorý je súčasne aj hlavným uhlom pohľadu problematiky hmotného zabezpečenia v starobe, je podať analýzu súčasnej právnej úpravy hmotného zabezpečenia v starobe a súčasne aj hľadať odpovede na otázky bytostne spojené s touto problematikou zásadného celospoločenského významu.

4,12 €
Kolektívne pracovné právo (M. Švec)

Kolektívne pracovné právo (M. Švec)

Predkladaná publikácia si dáva za cieľ byť relevantnou odbornou pomôckou pri budúcom nastavení kolektívneho pracovného práva v Slovenskej republike predovšetkým v podobe predstavenia podstatnej judikatúry Súdneho dvora EÚ bez potreby jej bližšieho objasňovania v záujme možnosti čitateľa dospieť k vlastnej subjektívnej interpretácií jej záverov.

Kolektívne pracovné právo predstavuje významnú súčasť národných pracovnoprávnych vzťahov, napriek tomu sa mu však nevenuje na odbornej úrovni dostatočná pozornosť. Dôsledkom chýbajúcej diskusie sú následne rôzne legislatívne zásahy, ktoré nemajú teoretickú ani praktickú oporu a ich výsledkom je skôr vznik právnej neistoty pre zamestnancov a pre ochranu ich vlastných práv a právom chránených záujmov. Význam načrtnutého konštatovania je o to závažnejší, že v ostatnej dobe sme svedkami stúpajúceho sociálneho napätia nielen s ohľadom na dopady prebiehajúcej hospodárskej krízy, ale i snahy zamestnancov a ich zástupcov o razantnejšie presadzovanie vlastných požiadaviek k zlepšovaniu pracovných podmienok, či definovaniu minimálneho pracovnoprávneho štandardu zaručujúceho výkon dôstojnej práce (tzv. decent work) napr. v podobe uplatnenia práva na štrajk. Napriek výrazne lokálnemu charakteru kolektívneho pracovného práva prejavujúceho sa v podobe konštituovania rôznych foriem zastúpenia zamestnancov na pracoviskách v jednotlivých členských krajinách Európskej únie môžeme na európskej úrovni identifikovať niekoľko kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa snažia o definovanie určitých fundamentálnych princípov v oblasti kolektívnych pracovných vzťahov, tvoriacich základ európskeho sociálneho modelu a nadväzujúcich na relevantné európske právne predpisy.

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (H. Barancová)

Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život (H. Barancová)

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života.

Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným ľudským právom. Zakotvuje ho nielen Dohovor Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách, ale aj Charta základných práv EÚ. K zásahom do práva na súkromný život môže dochádzať aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Formy takýchto zásahov sú v ostatnom čase v podnikateľskej praxi zamestnávateľských subjektov rôzne. Ide predovšetkým o sledovanie zamestnancov pomocou videokamier, sledovanie e-mailo-vej pošty, odpočúvanie telefonických hovorov a iné formy. Na druhej strane v neľahkej situácii je aj zamestnávateľ a jeho ústavné právo na vlastníctvo. Niektoré z nekalých praktík zamestnancov ho môžu vážne poškodiť, preto sa často bráni, kontroluje len správne využitie svojho vlastníctva výrobných a pracovných prostriedkov, ako aj korektnosť vykonávanej práce zamestnancov.

Uvedenou kolíziou základného ľudského práva na súkromný život a práva na ochranu vlastníctva zamestnávateľa sa v ostatných rokoch v relatívne širokej miere zaoberal Európsky súd pre ľudské práva, ale aj Súdny dvor EÚ. Judikatúra týchto európskych súdov je veľmi významná nielen na správne smerovanie legislatívy v SR, ale aj na usmernenie aplikačnej praxe, ktorá je v ostatnom čase často konfrontovaná najmä so zneužitím dôležitých informácií zamestnávateľa v prospech iných konkurenčných subjektov.

11,30 €
Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov ((H. Barancová ed.)

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov ((H. Barancová ed.)

Predkladaný zborník konferencie s titulom Možnosti a hranice liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov je určený do pozornosti podnikateľom, advokátom, legislatívnym zamestnancom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo, medzinárodné a európske pracovné právo.

Spájať hospodársky rozvoj s otázkami etiky a morálky mnohým prichodí ako nevhodná symbióza ekonomických a morálnych kritérií. Na druhej strane sa v širšej odbornej komunite uznáva, že jednou z príčin svetovej hospodárskej a finančnej krízy bolo zlyhanie morálnych imperatívov v hospodárskom rozvoji, predovšetkým v bankovom sektore.

Existujúca spoločenská prax na Slovensku akoby nasvedčovalo tomu, že aj spájanie práva s morálkou je nemožné, resp. neuskutočniteľné. Pritom už v starom Ríme považovali právo za umenie dobra a spravodlivosti. Môžeme aj v súvislosti s potrebou pružnosti pracovnoprávnych vzťahov uvažovať o tom, ako ďaleko sme dospeli v 21. storočí od čias starého Ríma. Mali by sme si položiť otázku, či aj pracovné právo vo svojej doterajšej podobe zodpovedá elementárnej slušnosti a morálke.

9,70 €
Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb (H. Barancová a kol.)

Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb (H. Barancová a kol.)

Ašpiráciou autorského kolektívu bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov nadnárodnej migrácie zamestnancov a nadnárodného pohybu služieb z pohľadu pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti podnikateľom, advokátom, legislatívnym zamestnancom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo, medzinárodné a európske pracovné právo.

V podnikateľskej praxi najmä nových členských štátov EÚ stále akoby dominovala predstava, že pracovné právo je relatívne veľkou prekážkou k dosiahnutiu hospodárskych cieľov EÚ, resp. že pracovné právo veľmi málo súvisí s napĺňaním hospodárskych cieľov EÚ.

Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb vytvára veľmi náročné právne prostredie pre zamestnávateľov – podnikateľov, expandujúcich na zahraničné trhy, čo obdobne platí aj pre zahraničných podnikateľov pri rozširovaní ich podnikateľských aktivít na územie Slovenskej republiky. V tomto náročnom procese spojenom s medzinárodným podnikaním a s medzinárodným obchodom sa často zabúda na osud a akceptovateľnú kvalitu života zamestnancov, ktorí sa podstatným spôsobom podieľajú na týchto nadnárodných ekonomických procesoch a v rukách ktorých je najčastejšie aj úspešnosť nadnárodného pohybu kapitálu. Nadnárodný pohyb zamestnancov je jedna zo štyroch základných slobôd, na ktorých je založená samotná Európska únia. Nadnárodný pohyb zamestnancov je predmetom stálej pozornosti práva Európskej únie ako aj právnych úprav jednotlivých členských štátov EÚ. Upravuje predovšetkým dodržiavanie minimálneho sociálnoprávneho štandardu zamestnancov pri výkone závislej práce vrátane procesnoprávnych garancií pri určovaní príslušnosti súdov v prípade uplatňovania práv zamestnancov súdnou cestou.

10,10 €
Ochrana tehotných žien a matiek (Ľ. Dilongová)

Ochrana tehotných žien a matiek (Ľ. Dilongová)

Cieľom autorky JUDr. Ľubice Dilongovej je v predkladanej publikácie oboznámenie širokej odbornej verejnosti s judikatúrou Súdneho dvora EÚ v tejto špecifickej oblasti. Úroveň právnej ochrany žien a matiek zakotvenej v pracovnoprávnej legislatíve na Slovensku v súčasnosti dosahuje európske štandardy. Podľa názoru niektorých odborníkov v určitých detailoch naša právna úprava postavenie matiek upravuje priaznivejšie. Dôvodom ochrannej právnej úpravy je medzi inými aj skutočnosť, že slovenské matky – zamestnankyne sú patrične hrdé na svoje materstvo a rodinu. Každý spravodlivý zákonodarca osobitne chráni hodnoty celospoločenského významu ako je rodina, materstvo, rodičovstvo, pretože s nimi úzko súvisí ako súčasnosť tak aj budúcnosť štátu.

2,68 €
Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva (H. Barancová a kol.)

Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva (H. Barancová a kol.)

Kolektív autorov rozoberá ochranu zamestnanca v súvislosti s pracovným právom, ktoré sa od svojho začiatku rozvíjalo ako ochranárske právo. Takto je primárne ponímané aj v súčasnosti na úrovni práva Európskej únie, ktoré ovplyvňuje viac ako štvrtinu národného pracovného práva členských štátov Európskej únie. Vplyvom globalizácie svetovej ekonomiky ako aj vplyvom svetovej hospodárskej krízy sa začína zásadným spôsobom prehodnocovať aj podstata a obsah pracovného práva. Právny model pracovného práva ako práva ochraňujúceho výlučne zamestnanca je v súčasnosti už prekonaným modelom. Zrovnovážnenie právnej pozície zamestnanca a zamestnávateľa sa v súčasnosti stáva naliehavou úlohou nielen v rozvoji pracovného práva členských štátov EÚ ale aj v ďalšom rozvoji únijného práva. Iniciatívy Európskej komisie v ostatnom čase sa sústreďujú na podstatné zvýšenie flexibility pracovného práva ruka v ruke s bezpečnosťou v rámci existujúcich pracovnoprávnych vzťahov a pri začlenení na pracovný trh. Najmä zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov v národných poriadkoch členských štátov malo účinne prekonať najťažšie obdobie hospodárskej krízy a súčasne by sa pracovné právo členských štátov EÚ pripravilo pre náročné obdobie tretieho tisícročia.

Pracovné právo  (H. Barancová, R. Schronk)

Pracovné právo (H. Barancová, R. Schronk)

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už štvrté vydanie, rozsahom viac ako päťstostranovú, aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo.

Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým, ako študijný materiál pre študentov právnických fakúlt v SR. Podstatnú časť knihy tvoria základy pracovno-právnych zákonov a noriem, značná časť pozornosti sa venuje aplikačnému procesu – aktuálne doplnenému Zákonníku práce. Vydávaná učebnica pre svoju obsahovú vecnosť, hodnotu a zameranie je využiteľná v praktickej oblasti, a to na všetkých stupňoch riadenia, v podnikateľskej i inštitucionálnej sfére.

26,90 €
Na stranu: produktov.
Zobraziť stranu: 1 2 »
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2023 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov