Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Výrobca: Sprint 2
Kód: 9788089710546
 
Dostupnosť: skladom
13,50 €
Do košíka

Popis Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Prvá kapitola učebnice uvádza čitateľa do štúdia medzinárodných organizácií, vysvetľuje základné pojmy, hlavné znaky medzinárodnej organizácie.
V druhej kapitole sú na základe určených klasifikačných kritérií vymedzené hlavné typy medzinárodných organizácií. V tretej kapitole sú načrtnuté prístupy hlavných teórií medzinárodných vzťahoch k medzinárodným organizáciám, ich vzťahu k štátom a ďalším aktérom, ako aj vplyvu na politické, bezpečnostné a hospodárske vzťahy. Štvrtá kapitola sa zaoberá historickými podmienkami vzniku medzinárodných organizácií a ich vývojom od 19. storočia až po súčasnosť. Piata kapitola približuje štruktúru medzinárodnej organizácie z hľadiska jej konštitučných a organizačných prvkov, postavenia a úloh jednotlivých orgánov a vzťahov medzi nimi. Šiesta kapitola analyzuje pôsobenie aktérov medzinárodnej organizácie a ich vplyv na rozhodovací proces. Siedma kapitola sa
zaoberá rozhodovaním v medzinárodných organizáciách ako politickým procesom, hlavnými spôsobmi prijímania rozhodnutí a jeho výsledkami. V ôsmej kapitole je charakterizovaná organizačná štruktúra OSN, jej úlohy v oblasti medzinárodnej bezpečnosti a realizácii mierových operácií. Deviata kapitola sa zaoberá Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, jej realizáciou konceptu komplexnej bezpečnosti. V desiatej a jedenástej kapitole sa približujú politické a hospodárske podmienky integračných procesov v Africkej únii a ASEAN.

Štruktúra a obsah učebnice sa opiera o poznatky a metodiku aplikované autorom vo výučbe predmetu medzinárodné organizácie a ich orgány na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj o jeho dlhoročné praktické skúsenosti získané v diplomacii.

Súvisiace produkty

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Prehlbovanie vzájomnej závislosti medzi jednotlivými trhmi, štátmi a regiónmi ako prejav zmedzinárodňovania hospodárskeho života je jednou z najdôležitejších zákonitostí rozvoja celého svetového hospodárstva. Efektívnosť zapájania krajín a firiem do medzinárodnej deľby práce (špecializácie a kooperácie výroby, služieb) si vyžaduje stále intenzívnejšie obchodné, kapitálové, menovo-finančné väzby posilňované dopravnou a telekomunikačnou logistikou. Internacionalizujú sa, t.j. „zmedzinárodňujú“ národné ekonomiky, firmy (prostredia ich pôsobenia, aktivity, vlastníctvo), banky i kapitál a všetky tieto ekonomické prvky pomáhajú rozširovať a liberalizovať operačný priestor pre medzinárodné podnikanie.

Internacionalizačné procesy sú stále viac prejavom cieľavedomej makroekonomickej stratégie krajín a TNK determinovanej rozdielmi vznikajúcimi medzi regionálnou alokáciou ťažby surovín a palív, produkcie priemyselných zariadení, technológií a potravín a centrami ich hlavnej spotreby. Vyústením celého posunu sa stalo prehlbovanie závislosti medzi jednotlivými súčasťami svetového hospodárstva a, z čoho plynulo na strane jednej špecializácia produkcie a znej plynúci rast objemu produkcie prinášajúci úsporu jednotkových nákladov a na strane druhej „opúšťanie“ tých druhov výroby, ktorých konkurencieschopnosť nebola dostatočná alebo jej podpora neperspektívna. Prehlbovanie medzinárodnej interdependencie nie je uzavretým procesom nakoľko jej konečný cieľ sa dosiahne až vytvorením globálneho liberalizovaného svetového trhu (P. Baláž, 2010).

15,70 €
TipManažment (M. Majtán a kol.)

Manažment (M. Majtán a kol.)

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na užitočné i nevyhnutné nástroje a podrobujú analýze funkcie riadiaceho procesu, určujú krivku systémového vymedzenia a definíciu funkčnej pôsobnosti v organizačnej štruktúre podnikateľských subjektoch ozrejmujú základnú schému riadenia odvetvových zložiek v podnikateľských firmách, uvádzajú a charakterizujú komplexné súbory manažérskeho systému a subsystému riadenia. Mapujú poslanie, zhodnocujú vytvorenie komplexného sieťového podnikateľského systému a sféry trhovej ekonomiky, zhodnocujú obraz trhu, v jeho objeme, štruktúre, dynamike a konkurencie. Určujú strategický riadiaci, marketingový a kontrolný systém, inovácie produktov i vzťahy reprodukcie výroby a pomenovávajú ďalšie činnosti, ktoré predstavujú kreatívne a efektívne jadro podnikania a manažérskeho riadenia.

V poradí už ôsma doplnená a inovačne prepracovaná vysokoškolská učebnica, vzhľadom na jej aktuálny obsah, iste poslúži aj podnikateľom, ktorí sa zaujímajú o zlepšenie hodnôt – ukazovateľov rastu rentability a efektivity manažérskeho riadenia.

14,20 €
TipTeoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)

Predkladané dielo predstavuje pracovné právo Európskej únie z pohľadu de lege lata, ako aj z pohľadu existujúcej právnej teórie a súdnej praxe Súdneho dvora EÚ. Ašpiráciou autorky bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ tak, aby širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.

28,60 €
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2024 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov