Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Manažment (M. Majtán a kol.)

Manažment (M. Majtán a kol.)

Výrobca: Sprint 2
Kód: 9788089710270
 
Dostupnosť: skladom
14,20 €
Do košíka

Popis Manažment (M. Majtán a kol.)

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na užitočné i nevyhnutné nástroje a podrobujú analýze funkcie riadiaceho procesu, určujú krivku systémového vymedzenia a definíciu funkčnej pôsobnosti v organizačnej štruktúre podnikateľských subjektoch ozrejmujú základnú schému riadenia odvetvových zložiek v podnikateľských firmách, uvádzajú a charakterizujú komplexné súbory manažérskeho systému a subsystému riadenia. Mapujú poslanie, zhodnocujú vytvorenie komplexného sieťového podnikateľského systému a sféry trhovej ekonomiky, zhodnocujú obraz trhu, v jeho objeme, štruktúre, dynamike a konkurencie. Určujú strategický riadiaci, marketingový a kontrolný systém, inovácie produktov i vzťahy reprodukcie výroby a pomenovávajú ďalšie činnosti, ktoré predstavujú kreatívne a efektívne jadro podnikania a manažérskeho riadenia.

Doplnená a inovačne prepracovaná vysokoškolská učebnica, vzhľadom na jej aktuálny obsah, iste poslúži aj podnikateľom, ktorí sa zaujímajú o zlepšenie hodnôt – ukazovateľov rastu rentability a efektivity manažérskeho riadenia.

Súvisiace produkty

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Prehlbovanie vzájomnej závislosti medzi jednotlivými trhmi, štátmi a regiónmi ako prejav zmedzinárodňovania hospodárskeho života je jednou z najdôležitejších zákonitostí rozvoja celého svetového hospodárstva. Efektívnosť zapájania krajín a firiem do medzinárodnej deľby práce (špecializácie a kooperácie výroby, služieb) si vyžaduje stále intenzívnejšie obchodné, kapitálové, menovo-finančné väzby posilňované dopravnou a telekomunikačnou logistikou. Internacionalizujú sa, t.j. „zmedzinárodňujú“ národné ekonomiky, firmy (prostredia ich pôsobenia, aktivity, vlastníctvo), banky i kapitál a všetky tieto ekonomické prvky pomáhajú rozširovať a liberalizovať operačný priestor pre medzinárodné podnikanie.

Internacionalizačné procesy sú stále viac prejavom cieľavedomej makroekonomickej stratégie krajín a TNK determinovanej rozdielmi vznikajúcimi medzi regionálnou alokáciou ťažby surovín a palív, produkcie priemyselných zariadení, technológií a potravín a centrami ich hlavnej spotreby. Vyústením celého posunu sa stalo prehlbovanie závislosti medzi jednotlivými súčasťami svetového hospodárstva a, z čoho plynulo na strane jednej špecializácia produkcie a znej plynúci rast objemu produkcie prinášajúci úsporu jednotkových nákladov a na strane druhej „opúšťanie“ tých druhov výroby, ktorých konkurencieschopnosť nebola dostatočná alebo jej podpora neperspektívna. Prehlbovanie medzinárodnej interdependencie nie je uzavretým procesom nakoľko jej konečný cieľ sa dosiahne až vytvorením globálneho liberalizovaného svetového trhu (P. Baláž, 2010).

15,70 €
Manažment výroby (A. Dupaľ a kol.)

Manažment výroby (A. Dupaľ a kol.)

Novo koncipovaná vysokoškolská učebnica Manažment výroby je výsledkom vedeckej, odbornej a pedagogickej práce kolektívu autorov, učiteľov či pedagógov na Katedre manažmentu výroby a logistiky, Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej cieľom je poskytnúť hlavne študentom fakulty nielen teoretické, ale aj praktické poznatky a skúsenosti učiteľov na katedre. Novší obsah, forma a štruktúra vysokoškolskej učebnice rešpektuje ako klasické súvislosti, ktoré sú prirodzené a adekvátne na základné pochopenie celého komplexu problémov typických pre manažment výroby, tak aj poznatky rozvojového charakteru, disciplín, moderných koncepcií či procesného riadenia, ktoré v súčasnom manažmente výroby navodzujú potrebu zmien.

24,30 €
Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie sa v priebehu posledných sto rokov stali dôležitou súčasťou medzinárodných vzťahov. Únia medzinárodných združení (UIA) ich registrovala v roku 2020 okolo 74 000, z toho 42 000 bolo aktívnych. Ročne pribúda okolo 1 200 medzinárodných organizácií. K prudkému nárastu ich počtu a významu došlo v 20. storočí, čo dokazuje aj kvantitatívny vývoj medzinárodných medzivládnych organizácií, teda organizácií združujúcich štáty. Ak v roku 1949 pôsobilo vo svete menej ako 100 takýchto organizácií, tak v roku 2000 ich počet stúpol na 350. Medzinárodné organizácie zohrávajú významnú úlohu vo formovaní súčasného sveta. Vytvárajú rámec pre spoluprácu štátov, národov a sociálnych skupín, zameranej na riešenie zásadných bezpečnostných, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych globálnych problémov. Multilaterálna spolupráca, jej uplatňovanie alebo odmietanie, sa stala jednou z ústredných tém medzinárodnej politiky.

Narastajúca vzájomná závislosť krajín, regiónov a zároveň vznik takých javov, ktoré nie je možné regulovať alebo eliminovať ináč ako spoločným úsilím, ako napríklad klimatická zmena, boli tým urýchľovačom, ktorý ovplyvnil kvantitatívne i kvalitatívne aspekty vývoja medzinárodných organizácií. Na druhej strane pôsobenie medzinárodných organizácií neznamená, že medzinárodné vzťahy boli zbavené protirečení. Vytvárajú však predpoklady (aj keď nie vždy s rovnakou účinnosťou) pre to, aby rozpory štátov a konkurencia medzi nimi neprerástli do konfliktov a neohrozili tak podmienky pre spoluprácu. Medzi-
národné organizácie sú aj podstatnou súčasťou usporiadania medzinárodných vzťahov. Prostredníctvom nich sa veľmoci usilujú realizovať svoje vedúce postavenie alebo hegemóniu v medzinárodných vzťahoch.   


 

13,50 €
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2024 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov