Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Economics

ÚvodEconomics
Zobrazené produkty 19 - 27 z celkových 48
Zobraziť stranu: « 1 2 3 4 5 6 »
MARKETING MALÉHO, STREDNÉHO A RODINNÉHO PODNIKANIA (Strážovská, Ľ.)

MARKETING MALÉHO, STREDNÉHO A RODINNÉHO PODNIKANIA (Strážovská, Ľ.)

 

Malé a stredné podniky majú v slovenskej ekonomike nezastupiteľné miesto svojim podielom 60 – 80% z celkového počtu podnikov. Majú svoje osobitosti vývoja a pre svoj prínos si zaslúžia pozornosť čitateľov.

Podobne sa možno vyjadriť o rodinných podnikoch, ktoré na Slovensku v novodobej podobe vznikali a rozvíjajú svoju aktivitu od roku 1989.

V tvorbe teórie o rodinnom podnikaní zostáva teoretikom a pedagógom ešte množstvo bádaní a publikovania vzhľadom na skutočnosť, že legislatívne táto ekonomická kategória nie je ešte dotvorená. Rovnaká situácia je však takmer v každom štáte. Definície sú vytvárané v jednotlivých ekonomikách podľa najlepšieho vedomia, avšak nejednotne. Táto skutočnosť spôsobuje nemalé problémy v rámci Európskej únie.

Snažili sme sa čitateľom poskytnúť viaceré teoretické stanoviská, ktoré poslúžia na tvorbu vlastného názoru čo je tiež prínosom.

Pri spracovaní predmetnej publikácie, ktorá má slúžiť hlavne potrebám pedagogického procesu sme čerpali, jednak z poznatkov nášho zahraničného študijného pobytu, jednak z domácej publikačnej tvorby.

V tejto súvislosti významným zdrojom boli hospodárske noviny so sériou hodnotných článkov o rodinnom podnikaní na Slovensku. Sme povďační aj za štúdiu rodinného podnikania na Slovensku z pera SBA. V neposlednom rade bola použitá aj vlastná výskumná činnosť zameraná na malé, stredné a rodinné podniky.

 

18,23 €
Medzinárodné hospodárske vzťahy (Ľ. Lipková a kol.)

Medzinárodné hospodárske vzťahy (Ľ. Lipková a kol.)

Vysokoškolská učebnica viacčlenného odborného pedagogického kolektívuv učebnom texte formuluje poznatky o medzinárodných vzťahov, globalizačných integračných trhoch i spôsobe a odlíšenia od konkurencie.

Citlivo kopíruje krivku rastu zapájania sa národných subjektov do medzinárodnej deľby práce, sleduje a popisuje dynamiku bilaterálnych i multilaterálnych vzťahov, vývoj služieb, ich pozitívne rastové stratégie, negatívne i protirečivé prúdenie, diverzifikáciu obchodu na medzinárodnom trhu, kultúrne spolužitia a ich efekty na báze spolunažívania a pod.

14,30 €
Medzinárodné obchodné financovanie (E. Jančíková)

Medzinárodné obchodné financovanie (E. Jančíková)

Pri obchodnom financovaní vzniká množstvo vzťahov, ktoré sú riešené rôznymi zmluvami, ktoré podliehajú rôznym jurisdikciám. Aj keď vo všeobecnosti sú veľmi dôležité jednotné zvyklosti a pravidlá, ktoré prijíma
Medzinárodná obchodná komora v Paríži, netreba zabúdať ani na aplikovanie príslušných právnych noriem jednotlivých krajín.

16,08 €
Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie sa v priebehu posledných sto rokov stali dôležitou súčasťou medzinárodných vzťahov. Únia medzinárodných združení (UIA) ich registrovala v roku 2020 okolo 74 000, z toho 42 000 bolo aktívnych. Ročne pribúda okolo 1 200 medzinárodných organizácií. K prudkému nárastu ich počtu a významu došlo v 20. storočí, čo dokazuje aj kvantitatívny vývoj medzinárodných medzivládnych organizácií, teda organizácií združujúcich štáty. Ak v roku 1949 pôsobilo vo svete menej ako 100 takýchto organizácií, tak v roku 2000 ich počet stúpol na 350. Medzinárodné organizácie zohrávajú významnú úlohu vo formovaní súčasného sveta. Vytvárajú rámec pre spoluprácu štátov, národov a sociálnych skupín, zameranej na riešenie zásadných bezpečnostných, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych globálnych problémov. Multilaterálna spolupráca, jej uplatňovanie alebo odmietanie, sa stala jednou z ústredných tém medzinárodnej politiky.

Narastajúca vzájomná závislosť krajín, regiónov a zároveň vznik takých javov, ktoré nie je možné regulovať alebo eliminovať ináč ako spoločným úsilím, ako napríklad klimatická zmena, boli tým urýchľovačom, ktorý ovplyvnil kvantitatívne i kvalitatívne aspekty vývoja medzinárodných organizácií. Na druhej strane pôsobenie medzinárodných organizácií neznamená, že medzinárodné vzťahy boli zbavené protirečení. Vytvárajú však predpoklady (aj keď nie vždy s rovnakou účinnosťou) pre to, aby rozpory štátov a konkurencia medzi nimi neprerástli do konfliktov a neohrozili tak podmienky pre spoluprácu. Medzi-
národné organizácie sú aj podstatnou súčasťou usporiadania medzinárodných vzťahov. Prostredníctvom nich sa veľmoci usilujú realizovať svoje vedúce postavenie alebo hegemóniu v medzinárodných vzťahoch.   


 

13,50 €
Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Prehlbovanie vzájomnej závislosti medzi jednotlivými trhmi, štátmi a regiónmi ako prejav zmedzinárodňovania hospodárskeho života je jednou z najdôležitejších zákonitostí rozvoja celého svetového hospodárstva. Efektívnosť zapájania krajín a firiem do medzinárodnej deľby práce (špecializácie a kooperácie výroby, služieb) si vyžaduje stále intenzívnejšie obchodné, kapitálové, menovo-finančné väzby posilňované dopravnou a telekomunikačnou logistikou. Internacionalizujú sa, t.j. „zmedzinárodňujú“ národné ekonomiky, firmy (prostredia ich pôsobenia, aktivity, vlastníctvo), banky i kapitál a všetky tieto ekonomické prvky pomáhajú rozširovať a liberalizovať operačný priestor pre medzinárodné podnikanie.

Internacionalizačné procesy sú stále viac prejavom cieľavedomej makroekonomickej stratégie krajín a TNK determinovanej rozdielmi vznikajúcimi medzi regionálnou alokáciou ťažby surovín a palív, produkcie priemyselných zariadení, technológií a potravín a centrami ich hlavnej spotreby. Vyústením celého posunu sa stalo prehlbovanie závislosti medzi jednotlivými súčasťami svetového hospodárstva a, z čoho plynulo na strane jednej špecializácia produkcie a znej plynúci rast objemu produkcie prinášajúci úsporu jednotkových nákladov a na strane druhej „opúšťanie“ tých druhov výroby, ktorých konkurencieschopnosť nebola dostatočná alebo jej podpora neperspektívna. Prehlbovanie medzinárodnej interdependencie nie je uzavretým procesom nakoľko jej konečný cieľ sa dosiahne až vytvorením globálneho liberalizovaného svetového trhu (P. Baláž, 2010).

15,70 €
Mikroekonómia (Veselková, A. a kol.)

Mikroekonómia (Veselková, A. a kol.)

Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej sa o klasické mikroekonomické témy a problémy, ako aj o možnosti ich riešenia.

Kniha ponúka výklad súčasnej mikroekonomickej teórie v štruktúre, ktorá zodpovedá väčšine štandardných zahraničných učebníc z tejto oblasti. Autori sa zamerali na dôležité otázky mikroekonómie, ktoré sústredili do piatich častí tak, aby čitateľ získal dostatok teoretických poznatkov o racionálnom rozhodovaní trhových subjektov v modernej trhovej ekonomike.

19,31 €
Náuka o obchodnom podnikaní (H. Strážovská a kol.)

Náuka o obchodnom podnikaní (H. Strážovská a kol.)

V predmetnej publikácií autori zdôrazňujú prvky ekonomického procesu tak, aby si študenti osvojili dôvody, súvislosti a dôsledky všetkých zmien v ekonomickej oblasti. Obsah publikácie zároveň poskytuje východiskovú teóriu a metodiku tých ekonomických kategórií, ktoré sú príslušné pre obchod v najširšom slova zmysle a nesú osobitosti tohto odvetvia.

Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov (Sabo, M. a kol.)

Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov (Sabo, M. a kol.)

Predkladaná učebnica Obchodné a hospodárske právo bola spracovaná pre potreby poslucháčov denného štúdia, štúdia popri zamestnaní i bakalárskeho štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho cieľom je poskytnúť budúcim hospodárskym pracovníkom znalosti z obchodného a hospodárskeho práva a súvisiacich právnych predpisov, nevyhnutné pre ich prácu v hospodárskej praxi.

7,- €
Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia (H. Strážovská a kol.)

Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia (H. Strážovská a kol.)

V predmetnej publikácií zdôrazňujeme (v duchu uvedeného) prvky ekonomického procesu tak, aby si študenti osvojili dôvody, súvislosti a dôsledky všetkých zmien v ekonomickej oblasti. Obsah predmetnej publikácie zároveň poskytuje východiskovú teóriu a metodiku tých ekonomických kategórií, ktoré sú príslušné pre obchod v najširšom slova zmysle a nesú osobitosti tohto odvetvia. Na druhej strane jednotlivé ekonomické kategórie priamo pôsobia v podnikateľskom procese, ktorý má tiež svoje zvláštnosti. Máme na mysli predovšetkým nevyhnutnosť tvorby biznis plánu, jeho špecifiká a aplikácie v oblasti malého a stredného podnikania, ktoré je charakteristické pre obchod.

V čase vývoja malých a stredných podnikov na Slovensku, ktorými sa v príslušnej publikácií zaoberáme, je významná podpora a pomoc podnikateľskej činnosti a všetky súvisiace otázky a osobitosti existencie malých a stredných podnikov.

Cteným čitateľom dávame tiež do pozornosti metodiku hodnotenia ekonomických procesov, ktorých využitie podčiarkuje proces poznávania vzťahov a súvislostí.

14,30 €
Na stranu: produktov.
Zobraziť stranu: « 1 2 3 4 5 6 »
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2024 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov